Taisyklės

 

TAISYKLIŲ TAIKYMAS

 • Šios krovinių vežimo taisyklės, papildančios sutartį,(SUSITARIMĄ)tarp MB VAIVIS (toliau-“Vežėjas”) ir krovinio užsakovo (toliau”Užsakovas”), ir joje numatytos sąlygos taikomos krovinių pervežimams, dėl kurių susitaria Vežėjas ir Užsakovas.
 • Užsakovas, perduodamas krovinį pervežimui, sutinka su žemiau nurodytomis krovinio vežimo taisyklių sąlygomis.

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

 • Pateikdamas užsakymą, Užsakovas privalo informuoti Vežėją apie krovinio tipą, jo ypatumus. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti krovinį, jei, atvykęs į pasikrovimo vietą, mato, kad jo pervežti su Užsakovo užsakyta transporto priemone  nepavyks. Užsakovas negali reikalauti naudoti Vežėjo transporto priemonę ,jei krovinys  galėtų sukelti vezejo transporto priemonės sugadinimo grėsmę.

 

UŽDRAUSTI DAIKTAI KROVINIŲ RŪŠYS

 • Vežėjas pervežimui priima įvairių rūšių krovinius, išskyrus uždraustus daiktus. Prieš perduodant krovinį pervežimui, Užsakovas turi įsitikinti, ar krovinį galima pervežti naudojantis Vežėjo paslaugomis ir ar krovinys nepatenka į uždraustų daiktų kategoriją. Vežėjas jokiomis sąlygomis neveža uždraustų daiktų, o, jei šis faktas paaiškėja vežimo metu, pervežimas nutraukiamas, o krovinys Vežėjo nuožiūra arba valstybinių institucijų nurodymu gali būti perduodamas atitinkamoms valstybinėms institucijoms. Uždraustų daiktų vežimo atveju Užsakovas įsipareigoja padengti visus Vežėjo nuostolius, susijusius su uždraustų daiktų pervežimu. Uždrausti daiktai – tai: Ginklai, šaudmenys, sprogmenys, lengvai užsidegančios, nuodingos ir radioaktyvios medžiagos ar atliekos, narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, saugumui, aplinkai ar .
 • Krovinio tinkamumą vežti įvertina ir už jo turinį visiškai atsako Užsakovas.

 

KROVINIO PERVEŽIMO UŽSAKYMAS

 • Pateikdamas užsakymą, Užsakovas turi nurodyti tikslias krovinio ir pervežimo sąlygas (siuntėjas, gavėjas, adresai, privažiavimo ypatumai, telefonai,krovinio savybės, ir kt.).
 • Vežėjas pasilieka teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti priimti Užsakovo užsakymą.
 • Užsakymai teikiami telefonu ir elektroniniu paštu.
 • Užsakovas užsakymo priėmimo ir vykdymo metu privalo užtikrinti tikslios ir teisingos informacijos pateikimą apie krovinį.
 • Vežėjas pasilieka teisę atsisakyti vykdyti Užsakovo pateiktą užsakymą, jeigu: 1) krovinys netinkamai paruoštas transportavimui; 2)Užsakovas yra skolingas Vežėjui už anksčiau suteiktas paslaugas.

 

KROVINIO PARUOŠIMAS

 • Bus sudarytos sąlygos privažiuoti prie pakrovimo vietos.
 • Užsakovas yra atsakingas už pervežimui perduodamų krovinių paruošimą transportavimui.
 • Krovinys turi būti paruoštas vežimui iki tol, kol Vežėjas atvyksta į pasikrovimo vietą.
 • Kai krovinys vežamas keliems gavėjams, Užsakovas turi sugrupuoti krovinius ir juos įpakuoti bei paženklinti atskirai kiekvienam gavėjui.
 • Vežėjas pasilieka teisę nepriimti krovinio transportavimui, jeigu jis nėra tinkamai paruoštas.

 

KROVINIO DRAUDIMAS

 • Užsakovas, turi savarankiškai pasirūpinti papildomu krovinio draudimu.

 

VEŽĖJO KROVINIO PRIĖMIMAS

 • Vežėjas pasilieka teisę nepriimti krovinio transportavimui, jeigu jis neatitinka nurodyto svorio, kiekio, tūrio, matmenų ir kitų parametrų,taip pat kai krovinys priėmimo metu yra pažeistas. Tokiu atveju Vežėjas turi teisę nelaukti, kol krovinys bus tinkamai paruoštas transportavimui.

 

KROVINIO VEŽIMO DOKUMENTAI

 • Kiekvienam individualiam pervežimui yra išrašomas važtaraštis.
 • Važtaraštis surašomas 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vienas lieka Užsakovui, antras – gavėjui, o trecias – Vežėjui.
 • Kai vežimai yra daliniai, atskiriems daliniams kroviniams išrašomi atskiri važtaraščiai.
 • Užsakovas yra atsakingas už tikslios ir teisingos informacijos pateikimą.

 

 KROVINIO PAKROVIMAS

 • Užsakovas negali reikalauti į Vežėjo transporto priemonę krauti krovinio, viršijančio reikalavimus, kurie yra keliami transporto priemonės svoriui ir gabaritams.
 • Bus sudarytos sąlygos privažiuoti prie pakrovimo vietos.

 

KROVINIO IŠKROVIMAS

 • Užsakovas turi užtikrinti galimybę Vežėjo transporto priemonei netrukdomai privažiuoti prie gavėjo iškrovimo vietos

 

KROVINIO PRISTATYMAS GAVĖJUI

 • Priimdamas krovinį gavėjas privalo kartu su Vežėju patikrinti krovinio būklę.
 • Gavėjui pasirašius ant važtaraščio (kartu nurodant gavėjo vardą, pavardę), krovinys yra laikomas pristatytu.

 

KAINA IR ATSISKAITYMAS

 • Už Vežėjo suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal Vežėjo pateikiamus paslaugų teikimo įkainius, galiojančius užsakymo pateikimo metu.
 • Už suteiktas paslaugas atliekant mokėjimus, Užsakovas turi atsiskaityti banko pavedimu (būtina nurodyti sąskaitos numerį) per užsakyme ar sąskaitoje nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai Vežėjas Užsakovui pateikia sąskaitą. Vežėjas pasilieka teisę Užsakovui išrašyti išankstinę sąskaitą už paslaugas.
 • Sąskaitas už paslaugas Užsakovui siunčiamos elektroniniu paštu. Užsakovas privalo atsiųsti patvirtinimą, kad sąskaitą gavo.

 

ATSAKOMYBĖ

 • Krovinio apgadinimo ar praradimo atveju Vežėjas padengia tik tiesioginius nuostolius.
 • Užsakovas yra išimtinai atsakingas už krovinio turinį.
 • Užsakovas įsipareigoja padengti visus tiesioginius ir netiesioginius Vežėjo nuostolius, susijusius su uždraustų daiktų pervežimu, kuriuos Užsakovas tyčia ar dėl neatsargumo perduoda Vežėjui.
 • Užsakovas turi pareigą atlyginti Vežėjui nuostolius už baudas dėl viršsvorio ir perkrovos ant transporto priemonės ašių tais atvejais, kai krovinio dokumentuose nurodytas svoris neatitinka faktinio krovinio svorio.
 • Vežėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, t. y. gaisrų, potvynių, žemės drebėjimų, audrų, streikų, karų, vagysčių, ginkluotų užpuolimų, kelio remontų, kelių eismo įvykių ir avarijų (jei nėra Vežėjo kaltės), kelių blokados, mutinės tarnybų ir kitų valdžios institucijų veiksmų, valstybinių institucijų krovinio konfiskavimo (jei nėra Vežėjo kaltės).

 

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 • Vežėjas turi teisę vienašališkai be papildomo įspėjimo nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas laiku nemoka už paslaugas ar kitaip pažeidžia sutartį.
 • Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Vežėjas iš esmės nesilaiko sutartinių įsipareigojimų.